Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

 
webboardmy findrulecontact
หน้า: 1 ตอบส่งกระทู้นี้พิมพ์
ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิช  (อ่าน 341 ครั้ง)
add
« เมื่อ: 16 พ.ค. 13, 10:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
 
ชื่อเรื่อง              การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
            วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้วิจัย              นายสุทธิพงษ์  สาชะรุง

บทคัดย่อ

   การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาด้านทักษะพื้นฐานด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ในปีการศึกษา  2555
โรงเรียนโนนจานวิทยา   ตำบลเมืองเตา  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  จำนวน 1  ห้อง จำนวนนักเรียน 21  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  3  ชนิด  คือ  1)  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  3  เรื่อง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและสร้างขึ้น  โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ  1  ฉบับ  เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน  3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน    แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ  Pre-test -  Post-test  Control Group Design  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  คือ 1)  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  2)  ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับเนื้อหา (Index of Item Object Congruence:  IOC)  3)  ค่าความยากง่าย (P)  ของแบบทอสอบ  4)  ค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทอสอบ  5)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามวิธีของคูเดอร์- ริชาร์ดสัน  (Kuder-Richardson)   KR - 20  6)  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบสำเร็จรูปด้วยสูตร E1/E2     7)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8)  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน t – test  dependent
   ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้ 
                    1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ
75.08 / 77.78   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
   2. ค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (E.I.)  มีค่าเท่ากับ  0.5484หรือคิดเป็นร้อยละ  54.84
   3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
   4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนจานวิทยา  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
   โดยสรุป  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  Tense  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาด้านทักษะพื้นฐานด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้น และผู้เรียนมีความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags :
หน้า: 1 ตอบส่งกระทู้นี้พิมพ์
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ตัวมีขีดกลาง|ตัวเรืองแสงตัวมีเงาตัวอักษรวิ่ง|จัดย่อหน้าอิสระจัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา|เส้นขวาง|
Sanook! TV : ใส่ code ของคลิปวิดีโอ ระหว่าง [sanookclip=480,392].....[/sanookclip]Sanook! Radio : ใส่ code ของเพลงหรือสถานีเพลง ระหว่าง [sanookradio=320,60].....[/sanookradio]ใส่แฟลชflickr : ใส่ URL ของรูปจาก flickr ระหว่าง [flickr].....[/flickr]photobucket : ใส่ HTML Tag ของ photobucket ระหว่าง [photobucket=448,361].....[/photobucket]slide : ใส่ code ของ slide ระหว่าง [slide=426,320].....[/slide]Windows Media Player: ใส่ URL ของ wma,wmv,mp3,.. ระหว่าง [wm=320,304].....[/wm]YouTube: ใส่ URL ของ youtube ระหว่าง [youtube=425,350].....[/youtube]sanookvideoใส่รูปใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ใส่อีเมล์ใส่ลิ้งค์ FTP|ใส่ตารางใส่แถวของตารางใส่คอลัมน์ตาราง|ตัวยกตัวห้อยตัวพิมพ์ดีด|ใส่โค้ดใส่การอ้างถึงคำพูด|ใส่ลีสต์
คำแนะนำ: สามารถใส่เพลง/หนัง (wma, wmv, mp3, ...) โดยใช้ ได้นะคะ
q*061 q*062 q*064 q*069 q*070 q*071 q*072 q*073 q*074 q*075 q*076 q*077 q*078 q*026 q*027 q*029 q*030 q*031 q*032 q*033 q*034 q*035 q*038 q*039 [เพิ่มเติม]
แนบไฟล์:
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต: 20000000 KB, ต่อความคิดเห็น: 4
จำลองการตรวจสอบ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
มีตัวหนังสืออยู่ทั้งหมด 4ตัวอักษรในรูปภาพนี้


พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
กระทู้ติดหมุด
โพลล์
:  
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม